เครื่องพิมพ์ถ่ายโอนความร้อน

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อนโดยตรงเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ pos, small label printer, thermal printer pos receipt printer.