หน่วยทำความเย็นของห้องเซิร์ฟเวอร์

เครื่องปรับอากาศในห้องเซิร์ฟเวอร์, หน่วยห้องเซิร์ฟเวอร์ห้องหน่วยห้องคอมพิวเตอร์, computer room ac units.